Designed by Mact Media Group
Εφοπλιστών

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Έκθεση για λιγότερους ρύπους στη Ναυτιλία

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) δημοσίευσε Τεχνική Έκθεση αναφορικά με την απανθρακοποίηση του ναυτιλιακού τομέα,  η οποία συμπληρώνει τη μελέτη της Survey of Alternative Fuels – Technologies for Shipping (Μάιος 2021) και παρουσιάζει από τεχνικής άποψης τα πιθανά εναλλακτικά ναυτιλιακά καύσιμα και τεχνολογίες πλοίων, που απαιτούνται να αναπτυχθούν για να καταστεί εφικτή η απανθρακοποίηση του τομέα των θαλασσίων μεταφορών.

Από την Έκθεση της Ένωσης των Εφοπλιστών προκύπτουν τρία συμπεράσματα, ένα εκ των οποίων είναι οι τεράστιες επενδύσεις που απαιτούνται για την παραγωγή ναυτιλιακών καυσίμων χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών άνθρακα από εμπλεκόμενους φορείς εκτός του ναυτιλιακού τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της απανθρακοποίησης του ναυτιλιακού τομέα.

Επιπλέον, απαιτείται μια νέα γενιά μηχανών που θα υποστηρίζει τα εναλλακτικά καύσιμα και το τρίτο ότι θα χρειαστεί μια νέα σειρά κανονισμών σε παγκόσμιο επίπεδο για την ασφαλή χρήση τους.

Η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών δεν είναι καθήκον μόνο του πλοιοκτήτη, αλλά και από πλευράς εφοπλιστών. Επιπλέον ναυλωτές, ναυπηγοί, κατασκευαστές κινητήρων, παραγωγοί καυσίμων και διανομείς, οι πάροχοι υποδομών, τα λιμάνια και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να συντονίσουν τις δράσεις τους για την υλοποίηση του φιλόδοξου πακέτου «Fit for 55».

«Η Ελλάδα, δια του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και της σχετικής πρότασής του για τη δημιουργία Κέντρου Ερευνών για Εναλλακτικά Ναυτιλιακά Καύσιμα και Τεχνολογίες στην ΕΕ, δείχνει τον δρόμο προς την επιτυχή υλοποίηση της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας και την πραγματική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Greenhouse Gas – GHG)», σημείωσε ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κ. Θεόδωρος Βενιάμης.

«Η πρόταση του Πρωθυπουργού τοποθετεί την Ελλάδα στο προσκήνιο των ευρωπαϊκών εξελίξεων αναφορικά με τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής βιομηχανίας, η οποία συνιστά κεφάλαιο στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ», συνέχισε ο κ. Βενιάμης.

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, επιθυμώντας να συνεισφέρει, με την εξειδικευμένη γνώση της και την πρακτική της εμπειρία στη λειτουργία της ναυτιλίας, στις τρέχουσες συζητήσεις για το περιβάλλον, συγκέντρωσε και δημοσίευσε σχετικό τεχνικό πληροφοριακό υλικό. Από το υλικό αυτό προκύπτει ότι η ανάπτυξη νέων, οικονομικά βιώσιμων και ασφαλών καυσίμων χαμηλής ή μηδενικής έντασης ρύπων, διαθέσιμων ανά την υφήλιο, καθώς και νέων τεχνολογιών πρόωσης πλοίων, αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η εκπλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων πρέπει να βαρύνει φορείς εκτός ναυτιλίας, στο εξειδικευμένο αντικείμενο των οποίων εμπίπτουν.

«Είναι σημαντικό, οι διαμορφωτές των πολιτικών και οι νομοθέτες να λάβουν υπόψη τους το δεδομένο αυτό, προτού νομοθετήσουν αποκλειστικά για τους πλοιοκτήτες. Είναι εξίσου σημαντικό να διασφαλιστεί ότι ο ρυπαίνων είναι αυτός που θα πληρώνει το κόστος που συνεπάγεται η εφαρμογή των σχετικών Κανονισμών της ΕΕ, όπως το ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS), όπως εύστοχα διατυπώθηκε από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας.

Ο ρυπαίνων, εν προκειμένω, είναι ο commercial operator του πλοίου και τις περισσότερες φορές είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον πλοιοκτήτη, δηλαδή ο ναυλωτής. Η ανάθεση της σχετικής ευθύνης στα σωστά πρόσωπα, δηλαδή σε αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις που επιδρούν καθοριστικά στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πλοίων, είναι θεμελιώδους σημασίας για την επιτυχή υλοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων», τόνισε ο κ. Βενιάμης.

Share With:
Rate This Article