Designed by Mact Media Group
ΔΔΔΥ

ΔΔΔΥ: Δημοπρασία σε βάρκες από €50 & θαλαμηγούς από €10.000

Πάνω από 45 σκάφη δημοπρατεί η ΔΔΔΥ- Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού στα Άνω Λιόσια.

Ειδικότερα την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ., θα διενεργηθεί, στις εγκαταστάσεις ΔΔΔΥ στη Μαγουλέζα – Άνω Λιόσια, πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για να εκποιηθούν 47 μεμονωμένα πλωτά μέσα (σκάφη & κινητήρες) Χωρικής Αρμοδιότητας Tελωνείου Πατρών σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πώλησης Υλικών, Πλωτών & Εναέριων Μέσων και με τιμή εκκίνησης την αναγραφόμενη στη διακήρυξη και ταυτόχρονα την ίδια μέρα και ώρα με τηλεφωνική σύνδεση στα γραφεία των Τελωνείων ΠάτραςΛάρισας, Αργοστολίου, Καλαμάτας, Μεσολογγίου και Αιγίου.

Η επίσκεψη των δημοπρατούμενων Πλωτών επιτρέπεται από 25-11-2021 έως και 1-12-2021,(8:30 π.μ. – 13:30 μ.μ.) , κατόπιν συνεννόησης με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία.

Το πρώτο σκάφος στη λίστα της δημοπρασίας αφορά ένα φουσκωτό μάρκας Mostro με μήκος 10,5 μέτρα, πλάτος 3,35 μ. το οποίο φέρει 3 εξωλέμβιες μηχανές μάρκας Yamaha με ισχύ 350 ίππους έκαστη. Δηλαδή η συνολική ιπποδύναμη των κινητήρων του σκάφους ανέρχεται σε 1.050 ίππους! Το σκάφος είναι κοινοτικό και η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στις 55.000 ευρώ.

Αντίστοιχα σκάφη στην αγορά των μεταχειρισμένων διατίθενται έναντι 120.000 ευρώ.

ΔΔΔΥ

Αν κάποιος αναζητά ένα φουσκωτό μάρκας Fost με μήκος 8,64 μέτρα, πλάτος 3,5 μέτρα το οποίο φέρει δύο εξωλέμβιους κινητήρες 300 ίππων και έχει τιμή εκκίνησης 8.000 ευρώ μάλλον θα τον δελεάσει. Το παραπάνω σκάφος είναι κοινοτικό και σύμφωνα με όσα αναφέρει η διακήρυξη της δημοπρασίας είναι σε μέτρια κατάσταση.

Αντίστοιχα μοντέλα στην αγορά των μεταχειρισμένων διατίθενται με τιμές άνω των 55.000 ευρώ.

Στη δημοπρασία της ΔΔΔΥ Μια θαλαμηγός τύπου Wellcraft τύπου 3300 Coastal με μήκος 10,15 μέτρα, πλάτος 3,86 μέτρα το οποίο φέρει δύο κινητήρες diesel Caterpilar συνολικής ιπποδύναμης 600 ίππων αναμένεται να προσελκύσει πολλούς υποψήφιους καπετάνιους. Το σκάφος είναι κοινοτικό και η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στις 30.000 ευρώ.

Αντίστοιχα σκάφη στην εγχώρια αγορά των μεταχειρισμένων μπορεί να βρει να βρει κανείς από 89.000 ευρώ.

ΔΔΔΥ

Το πιο φθηνό σκάφος στην λίστα της δημοπρασίας αφορά ένα φουσκωτό με μήκος 2,4 μέτρα και πλάτος 1 μέτρο το οποίο είναι κοινοτικό και η τιμή εκκίνησής του έχει οριστεί στα 50 ευρώ!

Στην εγχώρια αγορά αντίστοιχα φουσκωτά πωλούνται έναντι 300 ευρώ.

Πιέστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την διακήρυξη με τα 47 σκάφη που εκποιεί ο πρώην ΟΔΔΥ.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις (ΔΔΔΥ)

Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες πλωτών της ΔΔΔΥ είναι 20% της καθορισμένης τιμής εκκίνησης.

Στις τιμές εκποίησης των πλωτών δεν συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογών Φ.Π.Α 24%.

Με την ολοκλήρωση της πλειοδοσίας κάθε πλωτού, καλείται ο τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει προκαταβολή υπολογιζόμενη σε ποσοστό 20% της τιμής πλειοδοσίας.

Η πληρωμή της προκαταβολής 20% καταβάλλεται με Τραπεζική Επιταγή ή με χρήση κάρτας πληρωμής.

Τα φυσικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες μόνο αυτοπροσώπως προσκομίζοντας το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λ.π.) και δηλώνουν στην επιτροπή τον ΑΦΜ, την αρμόδια ΔΟΥ και την ιδιότητά τους . Η συμμετοχή στη δημοπρασία με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επιτρέπεται με την προϋπόθεση, ότι ο εξουσιοδοτημένος θα καταθέσει στον Γραμματέα της Επιτροπής όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την σχετική εντολή (υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 θεωρημένη από Δημόσια Αρχή ή πληρεξούσιο).

Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες δια του νόμιμου εκπροσώπου τους ή µε πληρεξούσιο οριζόμενο από συμβολαιογράφο. Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας ήτοι επικυρωμένο αντίγραφο της συστατικής πράξης -καταστατικό, στο οποίο μεταξύ των άλλων θα ορίζεται η έναρξη και η διάρκεια της εταιρείας, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και οι εξουσίες του, ΦΕΚ δημοσίευσης του καταστατικού καθώς και πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών από το οικείο Πρωτοδικείο και ΓΕΜΗ με τα αντίστοιχα ΦΕΚ αυτών.

Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις δημοπρασίες υποδηλώνει την αποδοχή:

α) των όρων πώλησης χωρίς καμία επιφύλαξη,

β) ότι έχουν εξετάσει τα προς δημοπράτηση υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα και τα έχουν βρει της απόλυτης αρεσκείας τους,

γ) ότι γνωρίζουν πολύ καλά το είδος, την ποιότητα και την κατάσταση των δημοπρατουμένων υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων,

δ) ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που τα προορίζουν,

ε) ότι γνωρίζουν που ακριβώς βρίσκονται τα υλικά, τα πλωτά και τα εναέρια μέσα και δηλώνουν ότι έχουν εξασφαλισμένα τα μέσα και τον τρόπο της έγκαιρης μεταφοράς τους,

στ) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα τους για ακύρωση, υπαναχώρηση, αναστροφή της αγοραπωλησίας, μείωση της τιμής του εκπλειστηριάσματος, καθώς και από κάθε αξίωση τους για αποζημίωση εξ αιτίας φανερών ή κρυμμένων ελαττωμάτων ή ιδιοτήτων που λείπουν από τα υλικά, τα πλωτά και τα εναέρια μέσα.

Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές, πρέπει :

α) για υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα αξίας μέχρι 300€, να διαφέρουν η μία από την άλλη κατά το ποσό των 10€.

β) για υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα αξίας άνω των 300€ και μέχρι 3.000€, να διαφέρουν η μία από την άλλη κατά το ποσό των 20€.

γ) Για υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα αξίας άνω των 3.000€, να διαφέρουν η μία από την άλλη κατά το ποσό των 50€.

Η επιτροπή, κατά το χρόνο δημοπράτησης, μπορεί κατά την κρίση της να αναπροσαρμόσει σε οποιοδήποτε στάδιο το εύρος της προσφοράς.

Ο διακανονισμός του υπολοίπου 80% της τιμής πλειοδοσίας, γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας.

Δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού.

Η παραλαβή των Πωληθέντων Πλωτών γίνεται αποκλειστικά με μεταφορικά μέσα των αγοραστών.

Επίσης οι αγοραστές οφείλουν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι κατά την αποκομιδή και περαιτέρω διαχείριση των υλικών (πλωτά) θα λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων όπως και του αέρα από διαφυγή του.

Πηγή: newsauto.gr

Share With:
Rate This Article